Studijski boravci članova istraživačkog tima

Dva člana istraživačkog tima u mjesecu srpnju 2016. godine boravila su na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Od 11. do 20. srpnja 2016. godine, prof. dr. sc. Dionis Jurić proveo je svoje znanstveno istraživanje u svezi s ostvarenjem slobode pružanja usluga u Europskoj uniji, koja sa slobodom poslovnog nastana garantira mobilnost trgovačkih društava i profesija unutar EU-a. Od 11. do 22 srpnja 2016. godine, doc. dr. sc. Antonija Zubović provela je svoje znanstveno istraživanje o uređenju postupaka preuzimanja u hrvatskom i slovenskom pravu te otvorenim pitanjima u njihovoj primjeni. Poseban naglasak stavljen je na potrebu izmjene kontrolnog praga u hrvatskom pravu, izučavajući učinke posljednje izmjene slovenskog zakonodavstva kojom je revidiran kontrolni prag – okidač dužnosti objave ponude za preuzimanje.