Radovi u pripremi

4Radovi u pripremi su inačice radova nastale prije njihova objavljivanja, a radi se o znanstvenim člancima, poglavljima knjiga ili prikazima čiji su autori članovi istraživačkog tima. Korištenje i daljnja distribucija radova u pripremi dopuštena je isključivo u znanstvene svrhe. Radovi u pripremi nisu recenzirani i postavljeni su na izvornom jeziku. Riječ je o radovima u nastajanju, radovima podnesenima na objavu ili u postupku objavljivanja te predstojećim radovima na drugom mjestu. Svaki od radova u pripremi na naslovnici nosi oznaku „Rad u pripremi br.“. Autori pojedinog rada isključivo su odgovorni za oblik i sadržaj toga rada, a radovi ne predstavljaju stajališta drugih članova istraživačkog tima, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ili Hrvatske zaklade za znanost.

 

Pojedinci mogu preuzeti radove na svoja računala, za svoju osobnu uporabu, poštujući pravila koja uređuju sadržajna isključenja autorskog i srodnih prava kao i pravila akademske čestitosti. Komentari o radovima ili upiti o njihovu sadržaju šalju se izravno autoru, na njegovu adresu elektroničke pošte. Radovi u pripremi mogu se citirati bez prethodne suglasnosti autora. Ispravan oblik citiranja rada u pripremi u ovoj seriji je: Autor, Naslov, Rad u pripremi br. X, godina, https://croatiamergers.eu/WP.

 

Postavljanje rada na ovu internetsku stranicu ne sprječava istovremeno ili naknadno objavljivanje na drugom mjestu, uključujući druge serije radova u pripremi. Autorsko pravo na radu u pripremi pripada autoru. Primjerci radova u pripremi bit će uklonjeni s ove internetske stranice ako i kada autori ukažu na to da su objavljeni na drugom mjestu. Jednom kada je rad objavljen na drugom mjestu, preporuča se citiranje prema objavljenoj inačici, a ne na način naznačen za radove u pripremi.

Opširnije

Izlaganje članice tima na Znanstvenom simpoziju INTA-e 2017.

Članica istraživačkog tima izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda sudjelovala je na Godišnjem sastanku INTA-e koji je održan u Barceloni (Španjolska), 20.-24. svibnja 2017. U okviru toga sastanka održan je i Znanstveni simpozij o žigu (INTA Trademark Scholarship Symposium 2017) na kojem je ona s koautorom Igorom Materljanom, sa Suda Europske unije (Luxembourg), izlagala na temu The […]

Opširnije