Istraživački tim

3

Istraživački tim sastoji se od istraživačke jezgre i mreže konzultanata.

 

Istraživačku jezgru čine znanstvenici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koji pripadaju trima katedrama: Katedri za trgovačko pravo i pravo društava, Katedri za financijsko pravo i Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo. Takva višedisciplinarna struktura omogućava istraživačima objedinjavanje rezultata istraživanja koji se odnose na razne aspekte korporativnih akvizicija i restrukturiranja trgovačkih društava.

 

Tijekom istraživanja, istraživači su kontinuirano u kontaktu s mrežom vanjskih konzultanata. Cilj suradnje sa stručnjacima je prepoznavanje što šireg kruga otvorenih pravnih pitanja i testiranje akademskih rezultata na stvarnim primjerima iz prakse trgovačkih društava.

Voditeljica istraživačkog tima

Edita Čulinović-Herc

Edita Čulinović-Herc

Više informacija

Istraživači