Opširnije

S. Gadžo: Oporezivanje dobiti multinacionalnih kompanija i pravo državnih potpora Europske unije: studija “slučaja Apple”

U ovom radu dr. sc. Stjepan Gadžo analizira najvažnije pravne aspekte odluke Europske komisije u slučaju Apple, s posebnim naglaskom na međuodnos prava državnih  potpora EU-a i diskrecijskog postupanja poreznih tijela država članica pri oporezivanju multinacionalnih kompanija. Predmetna odluka, donesena u kolovozu 2016. godine, izaziva niz prijepora, posebno u vezi s inovativnim tumačenjem pravnog statusa tzv. […]

Opširnije
Opširnije

N. Žunić Kovačević, D. Jurić i S. Gadžo: Cross-Border Transfer of Company’s Seat and Exit Taxation in the European Union

Autori Nataša Žunić Kovačević, Dionis Jurić i  Stjepan Gadžo objavili su rad Cross-border transfer of company’s seat and exit taxation in the European Union. Rad je objavljen u zborniku radova (str. 171-180) sa skupa 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”, održanog u Varšavi u Poljskoj, od […]

Opširnije
Opširnije

N. Žunić Kovačević i S. Gadžo: Proposals for Reform of the Agency Permanent Establishment Concept: Examination of BEPS Action 7

Rad autora Nataše Žunić Kovačević i  Stjepana Gadže pod nazivom Proposals for reform of the agency permanent establishment concept: examination of BEPS Action 7 objavljen je u zborniku radova (str. 509.-526.) sa skupa 10th International Scientific ConferenceEconomic Integrations, Competition and Cooperation  održanog u Opatiji, od 22. do 24. travnja 2015. godine. Cjeloviti tekst rada dostupan je ovdje.

Opširnije
Opširnije

S. Gadžo: Međunarodno porezno planiranje multinacionalnih korporacija s posebnim osvrtom na ulogu nematerijalne imovine

U ovom radu, izrađenog u okviru seminara na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Fiskalni sustav i fiskalna politika” na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Stjepan Gadžo istražuje interakciju između normi međunarodnog poreznog prava de lege lata i temeljnih tehnika poreznog planiranja multinacionalnih korporacija (MNK), s posebnim naglaskom na ulogu nematerijalne imovine. Stoga se u radu prikazuju temeljne postavke standardnih tehnika kojima […]

Opširnije