Studijski boravci članica istraživačkog tima

U razdoblju od 1. srpnja do 5. kolovoza 2015. godine članice istraživačkog tima dr. sc. Antonija Zubović i Nikolina Grković boravile su na pravnom odjelu Europskog Sveučilišnog Instituta u Firenci (EUI) te Sveučilištu u Firenci (UniFI) s ciljem istraživanja tema na koje se odnosi ovaj projekt.

a

Cilj ovog studijskog boravka dr. sc. Antonije Zubović bio je vezan uz istraživanje određenih pravnih pitanja u postupcima preuzimanja dioničkih društava, posebice položaj imatelja dionica bez prava glasa. Taj studijski boravak je ujedno i dio njezinog znanstvenog poslijedoktorskog usavršavanja. Nikolina Grković provela je istraživanje na temu pravnog položaja upravitelja internetske platforme za crowdinvesting, s posebnim osvrtom na prijepore vezane uz njegov položaj ako platforma posluje u kontektstu tzv. indirektnog modela. Tim je studijskim boravkom u dijelu ispunila i svoju obvezu na doktorskom studiju studijskog boravka radi usavršavanja na uglednoj akademskoj instituciji u inozemstvu.

a

Provedena istraživanja poslužila su kao osnove za izradu radova ranije prijavljenih za objavu u zborniku radova povodom održavanja Međunarodne multidisciplinarne znanstvene konferencije društvenih znanosti (SGEM 2015), a koji će biti indeksirani u ISI Web of Sciences, Web of Knowledge. Članica tima dr. sc. Antonija Zubović izradila je rad na engleskom jeziku pod naslovom „Položaj imatelja dionica bez prava glasa u postupcima preuzimanja-usporedba hrvatskog i europskog pravaˮ (DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2015/B21/S5.082). Članica tima Nikolina Grković je pod vodstvom i u koautorstvu s mentoricom na doktorskom studiju i voditeljicom istraživačkog tima prof. dr. sc. Editom Čulinović-Herc u istom zborniku objavila rad na engleskom jeziku pod nazivom „Jesu li upravitelji crowdinvesting platformi menadžeri alternativnih investicijskih fondova?ˮ(DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B21/S5.065).