Konferencija o ekonomskim integracijama

U razdoblju od 22. do 24. travnja 2015. u Opatiji je, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s više domaćih i inozemnih visokoškolskih i znanstvenih institucija, održana deseta međunarodna znanstvena konferencija Economic Integrations, Competition and Cooperation. Iako je konferencija primarno usmjerena ekonomskim temama, svoje radove izložili su i znanstvenici iz drugih disciplina (pravo, političke znanosti i dr.).

a

Na konferenciji je sudjelovalo nekoliko članova istraživačkog tima. Drugog dana konferencije, u sesiji pod nazivom „Changing global competitive environment – theory and practices“, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i Stjepan Gadžo predstavili su rad naslovljen Proposals for reform of the agency permanent establishment concept: examination of BEPS Action 7, u kojem analiziraju određene prijedloge reforme pravila međunarodnog poreznog prava koja uređuju pitanje „stalne poslovne jedinice“ nerezidentnih trgovačkih društava. Trećeg dana konferencije, u sesiji pod nazivom „Legal environment of the EU“, svoje je radove prezentiralo više članova tima. Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc i Nikolina Grković predstavile su rad pod nazivom Crowdfunding regulatory framework in certain EU Member States, koji nudi poredbenopravnu analizu crowdfundinga, iznimno aktualnog alternativnog načina financiranja poduzetničkih projekata. Doc. dr. sc. Ivana Kunda i Danijela Vrbljanac predstavile su rad Jurisdiction in Internet defamation and CJEU’s policy choices, u kojem analiziraju društveno-ekonomske implikacije odredbe o posebnoj međunarodne nadležnosti u sporovima zbog povrede prava osobnosti na internetu. Izv. prof. dr. sc. Dionis Jurić izlagao je rad na temu Legal forms of economic activities of foreign companies in Croatia, u kojem prikazuje moguće pravne oblike poslovanja inozemnih trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.

a

Sudjelovanje na ovoj konferenciji potaknulo je zanimljivu raspravu sa sudionicima o pitanjima koja imaju i interdisciplinarni značaj.