Izvješće o konferenciji “Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u“

Od 5. do 6. listopada 2015. godine u Jean Monnet Međusveučilišnom centru izvrsnosti u Opatiji (Villa Antonio) održana je međunarodna konferencija “Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u“ koja je okupila više od 100 sudionika – korporativnih pravnika iz trgovačkih društava, sudaca trgovačkih i Ustavnog suda RH-a, odvjetnika te članove uprava financijskih institucija i drugih trgovačkih društava u RH-u. Referenti na konferenciji bili su akademski stručnjaci i praktičari iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Slovenije, Nizozemske i Danske. S obzirom na područje svoje pravne ili ekonomske ekspertize, referenti su obradili mnoštvo tema koje se odnose na trgovačka društava, tržište kapitala, porezno, europsko pravo, pravo tržišnog natjecanja te prava intelektualnog vlasništva, kako u nacionalnom tako i u kontekstu EU-a.

Tutto che fai, fai anche con il cuore!

Organizatori ove konferencije bili su Zavod za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i Udruga korporativnih pravnika RH. Konferencija je najznačajnija projektna aktivnost prve godine ovoga projekta, dijelom financirana iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost, ali i iz sredstava namijenjenih potporama za znanstvena istraživanja Sveučilišta u Rijeci projektu Zaštita korisnika na europskom i hrvatskom tržištu financijskih usluga. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a u njezinom protokolarnom djelu su svojom pozdravnom riječi sudjelovali Rektor Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Pero Lučin, Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Eduard Kunštek te gospođa Marina Kralj Miliša, dopredsjednica Udruge korporativnih pravnika RH-a.

Tutto che fai, fai anche con il cuore!

Program konferencije obuhvaćao je četiri tematske sekcije. Prva sekcija je bila posvećena inovativnim / malim i srednjim trgovačkim društvima i njihovom pristupu kapitalu. Zapaženo je da se u Hrvatskoj, za razliku od razvijenijih zemalja EU-a, veliki broj malih i srednjih poduzeća oslanja i dalje na tradicionalne izvore financiranja (bankovne kredite) za razliku od alternativnih, kao što su private equity i venture capital fondovi i/ili crowdinvesting. Osim toga, govornici su propitivali na koji se način private equity fond pozicionira u portfeljnom društvu, kako se sprječava ili upravlja sukobom interesa u sektoru investicijskih fondova, kao i regulatorne mjere privlačenja start-upova pod okrilje nacionalnih zakonodavaca.

Tutto che fai, fai anche con il cuore!

Druga sekcija se odnosila na oblikovanje akvizicije. Naglasak je stavljen na aspekte poreznog prava iz perspektive mjerodavnih propisa EU-a koji uređuju materiju oporezivanja akvizicija, kao i iz perspektive nacionalnog prava, naročito problematiku poreznih poticaja, koji mogu biti jedan od čimbenika prilikom donošenja odluke o lociranju poslovanja. U jednom od izlaganja bilo je riječi o problemima odabira metode vrednovanju intelektualnog vlasništva u društvima utemeljenima na znanju kada je to društvo predmet akvizicije. U nastavku se diskutiralo o načinu na koji se upravlja intelektualnim vlasništvom u društvu u ekspanziji.

Tutto che fai, fai anche con il cuore!

U trećoj sekciji koja se odnosila na korporativno pregrupiranje i natjecanje država članica, izložene su dvije empirijske studije o tome kakva je slika korporativnog pregrupiranja u Hrvatskoj nakon pristupanja EU-u, koristeći se uzorkom dioničkih društava koja su bila sudionici spajanja ili pripajanja, kao i uzorkom uvrštenih dioničkih društava koja su bila predmetom preuzimanja. Studije su pokazale da je do značajnijeg pregrupiranja došlo u turističkom i financijskom sektoru, bilo u obliku preuzimanja, bilo u obliku spajanja/pripajanja. Pored toga, iz drugih izlaganja bilo je vidljivo da hrvatska dionička društva u regionalnom kontekstu bivaju ne samo ciljna društva već i ponuditelji, odnosno društva koja provode akviziciju. Sudionicima konferencije prenesena su iskustva iz perspektive društava koja su provodila akvizciju.

Tutto che fai, fai anche con il cuore!

Govornici u četvrtoj sekciji izlagali su teme vezane uz akvizicije na poticaj i uz nadzor države, imajući u vidu da je država i dalje većinski dioničar u mnogim hrvatskim trgovačkim društvima. Upozoreno je na to da se država prilikom investiranja, odnosno dezinvestiranja u ta društva mora ponašati u skladu s načelom tržišno orijentiranog kupca/prodavatelja. Izloženo je da privatizacija nije nužan uvjet uspostave boljeg modela upravljanja u društvima u kojima je država većinski dioničar, a problematika strategije upravljanja u tim društvima je obrađena i iz perspektive portefljnog društva. U drugom dijelu sekcije stavljen je naglasak na pravo tržišnog natjecanja – posebice izražen u prekograničnim akvizicijama. Također se ukazalo na novi trend u europskom pravu tržišnog natjecanja koji stremi uvođenju sustava nadzora nad akvizicijama koje za predmet stjecanja imaju značajne manjinske udjele.