Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ESD u Varšavi

U razdoblju od 20. do 21. listopada 2016. u Varšavi, Poljska, održana je međunarodna znanstvena konferencija 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”, u organizaciji Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Sveučilišta u Varšavi i Sveučilišta Sjever. Iako je konferencija bila primarno usmjerena ekonomskim temama, svoje radove izložili su i znanstvenici iz drugih disciplina (pravo, političke znanosti i dr.).

Na konferenciji je sudjelovao i član istraživačkog tima dr. sc. Stjepan Gadžo, koji je izložio rad napisan u koautorstvu s članovima istraživačkog tima prof. dr. sc. Natašom Žunić Kovačević i izv. prof. dr. sc. Dionisom Jurićem, naslovljen Cross-border transfer of company’s seat and exit taxation in the European Union. U radu su analizirana ograničenja prekograničnih prijenosa sjedišta trgovačkih društava na području Europske unije, uključujući i relevantne porezno-pravne prepreke. Poseban je naglasak stavljen i na normativni okvir Republike Hrvatske koji uređuje ovu problematiku.

Program konferencije dostupan je ovdje.