Obrana doktorskog rada člana istraživačkog tima

Član istraživačkog tima Stjepan Gadžo dana 9. svibnja 2016. na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu javno je obranio svoj doktorski rad naziva “Nexus requirements for taxation of non-residents’ business income: a normative analysis in the context of the global economy” te je time stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, u polju pravo, grana financijsko pravo.

U svom radu, pisanom u cijelosti na engleskom jeziku, dr. sc. Stjepan Gadžo istražio je aktualnu istraživačku temu iz međunarodnog poreznog prava, polazeći od problema pravne regulacije zahtjeva povezanosti (neksusa) između suverene države i nerezidentnih fizičkih i pravnih osoba koji na njezinom teritoriju ostvaruju dohodak/dobit od poslovanja. Praktični su aspekti ovog istraživanja posebno istaknuti prilikom odluka trgovačkih društava o strukturiranju vlastitih prekograničnih poslovnih aktivnosti, što je od posebnog značaja za ovaj projekt.

Javna obrana doktorskog rada dr. sc. Stjepana Gadže, izrađenog pod mentorstvom članice istraživačkog tima izv. prof. dr. sc. Nataše Žunić Kovačević, održana je pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina (predsjednik povjerenstva), izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Renata Perić.